Документа школе

1. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ
Развојни план 2022-2027
Развојни план 2017-2022
Развојни план 2012
Допуна развојног плана 2014
Европски план развоја школе
 
2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Годишњи план рада школе 2023/2024
Годишњи план рада школе 2022/2023
Годишњи план рада школе 2021/2022
Годишњи план рада школе 2020/2021
Годишњи план рада школе 2019/2020
Анекс годишњег плана рада школе 2019/2020
Годишњи план рада школе 2018/2019
Годишњи план рада школе 2017/2018
Годишњи план рада школе 2015/2016
Годишњи план рада школе 2014/2015
3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛЕ
Финансијски извештај школе за 2023. годину
Финансијски извештај школе за 2022. годину
Финансијски извештај школе за 2021. годину
Финансијски извештај школе за 2020. годину
Финансијски извештај школе за 2019. годину
Финансијски извештај школе за 2018. годину
Финансијски извештај школе за 2017. годину
4. ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о дуалном образовању
Закон о основама система образовања и васпитања
Посебан колективни уговор за запослене у просвети
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника
Правилник о обављању друштвено-корисног рада
Правилник о евиденцији у средњој школи
Правилник о вредновању квалитета рада установе
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадник
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о упису ученика у средњу школу
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника
Правилник о забрани дискриминације, насиља и злостављања
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање
5. НОРМАТИВНА АКТА
Статут
Информатор о раду школе
Пословник о раду школског одбора
Пословник о раду наставничког већа
Пословник о раду савета родитеља
Правилник о јавним набавкама
Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног рада
Правилник о административно канцеларијском пословању
Правилник о евидентирању присуства запослених
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
Правилник о раду
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Правилник о накнади трошкова на службеном путу
Правилник о накнади за превоз запослених
Правилник о упореби службених мобилних телефона
Правилник о нашину коришћења службеног возила
Правилник о трошковима репрезентације
Правила понашања ученика, родитеља и запослених у школи
Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства
6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Правилник о заштити података личности
Информација о заштити личних података и сагласност за њихово прикупљање и обраду
Одлука о лицу за заштиту података о личности
7. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
Правилник о управљању сукобом интереса
Правилник о поступању по притужбама на рад запослених
Правлник о поступању са донацијама
Правилник о безбедности инфорамционо-комуникационог система
Правилник о видео назору
Правилник о поклонима запослених
8. ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА
Правилник о вредновању квалитета установа
Презентација правилника о вредновању квалитета рада установе
РМ 11 образац за посматрање часа
Стандарди квалитета рада установе
Стандарди за наставнике