ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш

Највећа и најстарија електротехничка школа на југу Србије
0
ученика
0
образовних профила
0
лабораторија
0
партнера

ШКОЛА ДАНАС

Електротехничка школа „Никола Тесла“ остварује план и програм електротехничке струке за следеће образовне профиле у четворогодишњем трајању: електротехничар рачунара, електротехничар информационих технологија, електротехничар за расхладне и термичке уређаје, техничар мехатронике, електротехничар енергетике, електричар и електромонтер мрежа и постројења.

Структура запослeних радника у школи у потпуности одговара нормативима профилa наставног и ваннаставног кадра за средњу школу. Образовни и васпитни рад у школи се одвија у учионицама, кабинетима, лабораторијама и школским радионицама. Школа располаже библиотеком чији фонд књига обухвата сву потребну литературу за свакодневне потребе наставника и ученика. Књижни фонд библиотеке се редовно допуњује литературом у вези са наставним градивом и белетристиком. Школа има јединствену рачунарску мрежу која је део академске рачунарске мреже и преко које је обезбеђен стални приступ интернету. Постојећи просторни капацитети школе у складу су са нормативом о школском простору.

Годишњим програмом рада комплетно се утврђују организација, распоред и динамика остваривања свих образовно-васпитних активности, именују се носиоци тих активности и обезбеђује се праћење остваривања наставног плана и програма рада. Полазне основе за остваривање Годишњег програма рада су постигнути резултати у образовно-васпитном раду у претходном периоду, задате смернице стручних и управних органа, потребе средине у којој се школа налази, потребе ученика и родитеља, досадашња сарадња са установама и радним организацијама, као и сва остала искуства у раду.

Последњих година школа је посветила пажњу набавци неопходне опреме за учионице, кабинете, лабораторије и радионице. Плановима Наставничког већа школе, стручних већа и развојним планом школе за период од 2017 – 2022. године, интензивно се уводе информационе технологије у наставни процес, за шта су наставници посебно обучени и оспособљени.

Посебна пажња се посвећује безбедности у школи и онлајн окружењу те школа поседујe и ознаку eSafety као дигитално безбедна школа. На две платформе (Moodle и MS Teams) наставници и ученици користе предности хибридне наставе у синхроном и асинхроном моделу наставе, у дигитално безбедном окружењу.

Школа је учесник у пројектима и има развијену сарадњу са другим школама и институцијама. Закључени су уговори са више предузећа, радионица/сервиса о реализацији практичне наставе и сарадњи. Школа је учесник пројекта „Дијалог о запошљавању младих, иницијатива и дуално образовање“ (DECIDE), који треба додатно да оснажи школу и трансформише је у РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КОМПЕТЕНЦИЈА.

ЕТШ „Никола Тесла је регистрована на eTwinning порталу (затворена међународна платформа, безбедна за ученике) и од самог почетка су ученици и наставници извели велики број међународних пројеката, који су награђени националним и европским ознакама квалитета и за ученике и за наставнике. На тај начин смо успели и да освојимо ознаку eTwinning школа и постанемо део велике Erasmus plus заједнице.

Школа је и учесник пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, „Дигитална школа“ (пилот пројекат), који треба да је генерише у модел школе са признатим дигиталним компетенцијама у виду знака ДИГИТАЛНА ШКОЛА. Такође, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од ове школске године ЕТШ „Никола Тесла“ биће регионални центар за пријем, дистрибуцију, скенирање и прегледавање тестова на малој матури, за ученике завршног разреда основне школе.

Из свега наведеног јасно је да школа постаје РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТAR на југу Србије.