Електротехничар рачунара

> Електротехничар рачунара

Шифра образовног профила

NICK SA 4E08S

56 Ученика

2 Одељења

Циљ стручног образовања за квалификацију Eлектротехничар рачунара је оспособљавање лица за инсталирање рачунарских система, надзор, надоградњу и одржавање  рачунарских система и израду система са микроконтролером или микрорачунаром.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за: 

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • аналитичко размишљање и решавање проблема;
  • тимски рад;
  • примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције


Припрема и организација рада

Израда техничке и корисничке документације

Инсталирање рачунарских система

Надзор, надоградња и одржавање  рачунарских система

Израда система са микроконтролером или микрорачунаром

Знања


дефинише методе одржавања рачунара

објасни значај информационих технологија за савремено пословање

објасни основе менаџмента услуга / производње

прати и усваја нова технолошка достигнућа у подручју рачунарске технике

користи стручну литературу и претраживање доступних база инфорамција и база знања

објасни значај планирања рада

опише елементе плана рада

разликује начине одржавања средстава за рад

објасни принципе рада у групи и ефикасно вођење групе

увиђа значај планирања и одабира људских ресурса за потребе организације

објасни основе менаџмента услуга / производње

познаје различите управљачке стилове

наведе основну намену и сврху техничке документације

наведе основне елементе техничке документације

објасни животни циклус и фазе пројекта

наведе основну намену и сврху идејног решења

наведе шта треба да садржи квалитетно техничко решење

објасни појам и значај стандарда квалитета

наведе начине за контролу извршених послова

анализира функционалне захтеве рачунара

анализира потребе корисника за архивирањем података

препоручује измене редовног и превентивног одржавања

познаје редослед радњи у технолошком процесу

познаје појам сервисне књижице

познаје појам корисничког упутства

разликује различите архитектуре рачунарског система

дефинише и објасни операције над процесима

објасни улогу оперативног система

опише структуру оперативног система

објасни појам виртуелизације

одабира оперативни систем на основу хардверске конфигурације

анализира могућност надоградње постојећег оперативног система на други, новији оперативни систем

наведе и објасни начине повезивања рачунара у мрежу

објасни врсте напада на оперативни систем

објасни улогу квота диска; 

објасни улогу и значај поступка енкрипције и компресије података

опише структуру микропроцесора и објасни улогу сваке целине

објасни улогу и функцију меморије

опише начине за отклањање грешака у раду меморијских модула

објасни унутрашњу структуру и принцип рада меморијских кола

објасни улогу и начин рада напајања

објасни улогу и значај матичне плоче

разликује врсте слотова и објасни њихове карактеристике

објасни улогу мрежног адаптера

наведе делове видео система и објасни њихову улогу

објасни појам квара у рачунарском систему

наведе најчешће кварове рачунара и објасни узроке њиховог настајања

наброји и објасни врсте одржавања рачунарског система

анализира резултате тестова и изводи закључке о тачности претпоставке о највероватнијем узроку квара

објасни начине лиценцирања софтвера

објасни улогу директоријумских сервиса

објасни улогу доменског контролера

дефинише објекте директоријумских сервиса

објасни разлоге прављења резервних копија

објасни појам и значај групних полиса у управљању конфигурацијом

објасни начине за управљање конфигурацијом рачунарских система

објасни појам перформанси рачунарског система

препоручује ажурирање софтвера у циљу отклањања проблема у раду или у циљу побољшања перформанси рада

препоручује надоградњу хардвера

комбинује различите алгоритамске структуре

дефинише израз на основу кога се одређује ток извршавања алгоритма и програма

разуме појам декомпозиције проблема

разуме шта су датотеке и чему служе

објасни технике рада са показивачима

разуме смисао програмирања вођеног догађајима

разликује различите архитектуре микроконтролера

објасни принцип рада савременог микроконтролера

моделује једноставан микроконтролерски систем са различитим типовима сензора и извршних елемената

разликује различите архитектуре микрокорачунара

објасни принцип рада савременог микрорачунара

објасни улогу оперативног система у изабраном типу микрорачунара

Вештине


прати развој нових дијагностичких софтвера

одабере алат и инструменте потребне за одржавање рачунарског система

користи алат и инструменте за одржавање рачунара

користи мере заштите на раду у поступку одржавања рачунарског система

саставља план мерења и тестирања која треба обавити на рачунару у циљу верификације задовољености функционалних захтева;

самостално прикупља податке са тржишта

прави понуду услуге
планира компоненте рачунарског система како би испоштовао спецификацију захтева

изради једноставан пословни план

презентује одређени део плана производње/ финансијског плана

учествује у раду тима, предлаже решења унутар тимског рада и дискутује о њима

користи научене комуникационе вештине у пословној околини

познаје рад са програмима за израду техничке документације

креира блок дијаграм рачунарског система

креира модел једноставног система са микрорачунаром

креира модел једноставног система са микроконтролером

предлаже конфигурацију рачунара и периферијских уређаја у складу са спецификацијом функционалних захтева

дефинише предмер и предрачун у оквиру техничке документације

врши контролу извршених послова

саставља записник примедби

прати термине одржавања рачунарског система

процењује трошкове одржавања рачунарског система

креира план архивирања у складу са потребама корисника

израђује корисничка упутства за различите категорије корисника

самостално сачини или попуни пословну документацију

саставља рачунар у складу са спецификацијом функционалних захтева

креира виртуелну машину
подешава параметре креиране виртуелне машине

конфигурише опције BIOS-a/ UEFI

обавља инсталацију оперативног система на радној станици

инсталира управљачке програме уређаја (драјвере) на радној станици

врши надоградњу („upgrade“ ) оперативног система

конфигурише и управља безбедношћу система

управља дељеним подацима
конфигурише разне сервисе на радној станици

обавља инсталацију/деинсталацију додатног/постојећег софтвера на радној станици

инсталира и конфигурише нови хардвер

конфигурише квоте диска
врши оптимизацију и прати процесе оперативног система

повезује рачунаре и друге мрежне уређаје и креира радну групу

инсталира и конфигурише веб сервер

подешава firewall
врши енкрипцију и компресију података

угради/замени јединицу за напајање

одабере одговарајуће кућиште за изабрану матичну плочу

угради/замени матичну плочу у кућиште

одабере модуле за постојеће слотове

угради CPU на матичну плочу

угради меморијске модуле оперативне меморије на матичну плочу

повеже различите излазне уређаје са централном јединицом

процени да ли одређена рачунарска конфигурација може да се надогради

врши поступак надоградње рачунарске конфигурације

тестира исправност рачунара

идентификује неисправне компоненте у рачунарском систему

разликује и примењује врсте одржавања рачунарског система

саставља план редовног и превентивног одржавања

прегледа рачунар у циљу детекције симптома квара

користи различите програме за дијагностику хардверских проблема

обавља потебна мерења у циљу откривања узрока квара

примењује различите технике откривања квара

планира поправку рачунарског система у складу са потребама клијента

отклања кварове у рачунарском систему према дефинисаном плану

примењује одговарајући модел лиценцирања софтвера

примењује групне полисе за подешавање рачунарских и корисничких налога

инсталира и конфигурише доменски контролер према потребама корисника

прави резервне копије према задатим параметрима

прати стање рачунарског система

врши процену перформанси рачунарског система на основу резултата праћења

управља конфигурацијом рачунарског система употребом скриптова за аутоматизацију

пише кодове у којима комбинује наредбе основног и вишеструког гранања

примењује технике рада са показивачима

повезује микрорачунар на интернет и подешава све потребне параметре

креира и кодира дијаграм тока са различитим угњеждавањима цикличних структура

креира функције при чему разуме и користи пренос параметара по вредности и по референци

креира програме за манипулацију текстуалним датотекама

креира програме за манипулацију бинарним датотекама

креира апликацију уз примену стандардних компоненти из библиотеке компоненти

повезује елементе микроконтролерског система у целину према приложеној шеми

пренесе програм са рачунара на микроконтролер

повезује систем са рачунаром и пребацује податке на и из рачунара

инсталира оперативни систем на микрорачунар

инсталира различите апликативне програме

конфигурише, повеже и програмира једноставан систем са микроконтролером и/или микрорачунаром и неколико периферних уређаја

Способности и ставове


савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;

ефикасно планира и организује време;

испољи позитиван однос према значају спровођења важећих стандарда у раду;

испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;

испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима;

испољи креативност и иновативност при обављању посла;

оријентисан према клијенту и прилагодљив на промене у раду;

решава проблеме у раду;

испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима;

испољи позитиван однос према мерама безбедности и заштите података.