Електротехничар енергетике

Шифра образовног профила

NICK SA 4E04S

28 Ученика

1 Одељења

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар енергетике је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуалног образовања, стручног усавршавања и унапређења запошљености усмерава да ће ученици бити оспособљени за:

  • примену теоријских знања у практичном раду
  • преузимање одговорности за континуално учење и напредовање у каријери
  • благовремено реаговање на промене у радној средини
  • ефикасност у тимском раду
  • примени сигурносних, здравствених и мера заштите животне средине у процесу рада
  • уптребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције


Припрема и организација рада

Извођење електроинсталатерских радова

Изградња и одржавање електроенергетских водова и постројења

Надзор и одржавање електричних машина и електромоторних погона са аутоматским управљањем

Обезбеђење кавлитета

Предузимање мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине

Знања


објасни улогу, врсте и препознаје графичке симболе на електричним шемама пројектних документација

наведе и објасни критеријуме за физички приступ локацији, дефинише услове за рад на терену и користи каталоге материјала

познаје стандарде, прописе и техничке препоруке за извођење радова на електричним инсталацијама, електроенергетским водовима и постројењима

познаје графичке симболе у шемама електричних инсталацијама, електроенергетским водовима и постројењима

објасни поступак монтаже опреме

наведе основне врсте електричних машина и објасни принципе рада основних врста електричних машина

објасни знаћење основних техничких података о електричној машини које су назначене од стране произвођача, поступак монтаже и демонтаже електричне машине

наброји оснвовне врсте уређаја енергетске електронике и објасни њихов принцип рада 

наведе значај уређаја енергетске електронике у управљању електричним машинама у погону

објасни начин монтаже и демонтаже уређаја енергетске електронике у разводним орманима

објасни начин имплементације једноставних техника управљања електричним машинама у погону применом ПЛЦ-а

опише модел вођења евиденције, поступак баждарења и калибрације електричних мерних уређаја, уређаја заштите и инструмената у складу са процедурама

користи правилнике и упутства о безбедности и заштити здравља на раду и заштити животне средине

Вештине


прати шеме повезивања и користи техничку документацију

специфира потребан материјал, опрему и алат у складу са радним задатком

организује приступ локацији и планира рад на терену

примењује стандарде и прописе и изводи радове на електричним инсталацијама, електроенергетским водовима и постројењима према техничкој документацији

контролише и спроводи тестирања пре стављања електричне инсталације, електроенергестког вода или постројења под напон

планира процес постављања опреме и уређаја

врши визуелни преглед конструкције електричних машина и уочава једноставније неправилности

препознаје једноставније врсте кварова на основу понашања електричних машина у раду

користи различите врсте уређаја енергетске електронике за управљање електричним машинама

врши монтажу, демонтажу и шемирање разводних ормана са уређајима енергетске електронике, релејно контакторском опремом и другом пратећом опремом

имплементира једноставније програме у ПЛЦ-у за покретање, промену смера и заустављање електричних машина

евидентира запажања, реализоване радове и утрошак материјала попуњавањем радног налога

даје податке и скице о извршеним изменама

примени технике мере заштите и здравља нараду

Ставове


савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове

ефикасно планира и организује време

испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у области енергетике

испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост и флексибилност у односу према сарадницима у тиму

одређује приоритете и решава проблеме у раду

испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима уз иницијативу за даље усавршавање

испољи аналитичност при обављању посла