Техничар информационих технологија

> Техничар информационих технологија

Шифра образовног профила

NICK SA 4E54S

56 Ученика

2 Одељења

Циљ стручног образовања за образовни профил ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту
  • ефикасан рад у групним ситуацијама
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
  • благовремено реаговање на промене у радној средини
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
  • развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Радне компетенције


Постављање и одржавање оперативног система рачунара

Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе

Израда десктоп апликација

Израда статичких и динамичких веб презентације и веб апликација и њихово имплементирање

Креирање, моделовање и развијање база података

Одржавање и провера сигурности информационих система

Знања


о карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера

о функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера

о комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми

о Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима

о креативном и функционалном планирању и изради веб страница

о креативном и функционалном планирању и изради веб апликација

о објављивању веб сајтова и апликација на веб серверу

о концепту објектно-оријентисаног програмирања

о пројектовању информационих система, креирању и коришћењу база података

о структури електронских пословних система и облицима електронског пословања

о сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада

о изради и начину коришћења техничке документације

о примени основних принципа комуникације и оргнизације у предузећу

Вештине


самостално склапа рачунар, тестира хардвер и отклања кварове

инсталира и конфигурише оперативни систем, додатни софтвер и хардверске уређаје

конфигурише, повезује и проверава функционалност ЛАН мреже

користи Интернет сервисе

израђује веб странице и веб апликације и објављује их на веб серверу

израђује апликације, пројектује једноставне базе података и повезује апликације са базом података

инсталира, тестира и одржава апликације за електронско пословање и обавља пословне процесе и операције у њима

врши заштиту од напада на информациони систем

Ставове


савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове

позитивно се односи према примени сигурносних и здравствених мера у раду

ефикасно организује време

испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система

испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима