Електричар

> Електричар

Шифра образовног профила

NICK SA 3E19S

14 Ученика

1 Одељења

Циљ стручног образовања образовног профила Електричар је оспособљавање ученика за извођење електроинсталатерских радова на објектима, монтира и одржава електромоторне погоне, уређаје и индустријску електроопрему у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуалног образовања, стручног усавршавања и унапређења запошљености усмерава да ће ученици бити оспособљени за:

  • примену теоријских знања у практичном раду
  • преузимање одговорности за континуално учење и напредовање у послу и каријери
  • благовремено реаговање на промену у радној средини
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • примени сигурносних, здравствених и мера заштите животне средине у процесу рада
  • употребу информационих технологија у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције


организује рад у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду

изводи електроинсталатерске радове

монтира, повезује и одржава електромоторне погоне, уређаје и индустријску електроопрему

Знања


наведе и објасни могуће ризике и предвиђене мере за безбедан рад на радном месту и објасни критеријуме за физичко обезбеђивање места рада

наведе врсте и дефинише функције атестираног алата и образложи избор према врсти посла и простора

опише модел вођења евиденције у складу са процедурама и опише случајеве у којима треба обавестити учеснике и заинтересоване стране о почетку, завршетку и врсти радова

познаје стандарде и прописе, ознаке и симболе за извођење електричних инсталација и монтажу електромоторних погона, уређаја и индустријске електроопреме

наведе елементе и њихове карактеристике, објасни поступак и редослед монтаже електроенергетске опреме, ел, осветљења, напојних каблова, уземљења, громобрана и уређаје за управљање радом електричних мотора у погону

објасни процедуре тестирања и стављања у погон електроенергетских објеката

опише план одржавања електроопреме машине и уређаја и објасни улогу контроле и одржавања стања ел. инсталације

наведе врсте прикључка објекта  на дистрибутивни електроенергетски систем (ДЕЕС)

наведе кораке пуштања електроинсталације под напони и објасни принципе рада и начине пуштања и заустављања електричних машина у индустријским погонима

објасни значај вођења евиденције

Вештине


користи и примењује мере за безбедан рад

специфицира и одабира одговарајући атестирани алат и заштитну опрему у складу са радним задатком у зависности од врста простора

евидентира реализовање радове и запажања попуњавањем радног налога и обавештава учеснике и заинтересовање стране о почетку и врсти рада

преузима материјал и опрему потребну за извођење радног задатка у складу са техничком документацијом

монтира и одржава опрему према техничкој документацији, стандардима и техничким препорукама

повезује опрему према монтажним шемама, напојне водове, елементе расвете, уземљења и громобрана

изведе монтажу и замену машина и електроопреме и прикључи је на електричну мрежу

изводи радове прикључења објекта на ДЕЕС

детектује квар на опреми, пронађе узрок, отклони квар и изврши функционално испитивање

евидентира утрошак материјала и опреме и реализоване радове попуњавањем радног налога

Ставове


савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове

ефикасно планира и организује време

испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у електроенергетици, техничкој исправности уређаја и алата које користи

испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост и флексибилност у односу према сарадницима у тиму

одређује приоритете и решава проблеме у раду

испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима уз иницијативу за даље усавршавање