Техничар мехатронике

> Техничар мехатронике

Шифра образовног профила

NICK SA 4E26S

28 Ученика

1 Одељења

Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике су оспособљени да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд.

Сврха квалификације: поправка и одржавање опреме и мехатронских уређаја и система,монтирање компонената и дијагностификовање кварова мехатронске опрема.

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције


израђује пројектно – технолошку документацију;

монтира компоненте мехатронских уредјаја и система;

дијагностификује кварове мехатронских уређаја и система;

отклања кварове на мехатронским уредјајима и системима;

одржава мехатронску опрему;

обавља административне послове.

Учествује у изради технолошке документације

Знања


разликује фазе пројектовања и одржавања мехатронског система

разликује елементе мехатронских система

разуме принципе функционисања различитих мехатронских система

разуме важност тестирања и улогу изабраног тест-програма при постављању и кориговању параметара система

разликује врсте мерења, методе мерења, мерних инструмената и уређаја

објасни поступке мерења механичких и електричних величина

процени тачност и утврди грешку мерења

објасни дијагностичке методе у зависности од природе квара и типа мехатронске компоненте/система

донесе одлуку о интервенцијама на основу спроведене процедуре дијагностиковања

разуме принципе функционисања елемената мехатронског система

разликује врсте карактеристичних кварова у мехатронским системима

разуме процедуре тестирања

одреди одговарајући тест програм

предложи одговарајућу замену појединих (компатибилних) компонената без утицаја на рад мехатронског система

предложи решење за постављање кратких веза ради омогућавања рада дела мехатронског система

процени значај и употребу надзора мехатронског система

алгоритамски решава проблеме и програмира ПЛЦ на основном нивоу

наведе врсте пратеће документације у процесу одржавања, поправке и требовања (радни налог, периодични извештај и сл.)

разликује фазе пројектовања и одржавања мехатронског система

Вештине


користи техничку документацију

употреблјава програмске пакете при изради техничке документације

анализира шеме повезивања

одабере и користи каталоге произвођача мехатронског система

монтира сензоре, актуаторе и управљачке уређаје

повезује елементе мехатронског система по шеми

подеси/постави и коригује параметре система према спецификацији произвођача

припреми потребан алат, прибор и помоћна средства

изабере најповољнији метод демонтаже компоненте која је у квару и демонтира неисправну компоненту, радни флуид и сл., према упутсву произвођача опреме

подеси/постави параметре система

тестира компоненте мехатронског система по прописаној процедури

периодично/превентивно прегледа инсталације мехатронског система

замени елементе који су одрадили прописани број часова према планском превентивном одржавању

очисти, одмасти и подмаже компоненте мехатроснког система

води евиденцију кварова
планира набавку резервних делова

евидентира интервенције при одржавању

састави извештај о замењеним деловима

користи техничку документацију

употребљава програмске пакете при изради техничке документације