Добробити од оснивања ученичких парламената

ЗА УЧЕНИКЕ

остваривање права гарантованих међународним и националним документима
прихватање права и одговорности
уважавање личности ученика
свестран развој ученика
искуство тимског рада
учење о различитости и недискриминаторском понашању
јасна и благовремена информисаност свих ученика
могућност утицања на одлуке битне за ученике
квалитет сарадње између ученика и наставника
веће задовољство радом и животом у школи

ЗА ШКОЛУ И НАСТАВНИКЕ

боља сарадња и комуникација са ученицима
упознавање са жељама и потребама ученика
смањивање одговорности и подела обавеза
задовољство доношеним одлукама, без присиле
смањивање времена које се троши на увођење реда и дисциплине у свакодневном раду
лакша адаптација на промене
веће задовољство радом и животом у школи

ЗА РОДИТЕЉЕ

одговорна деца која су свесна својих могућности и спремнија на бољу комуникацију
лакше идентификовање потреба свих страна
боља сарадња и задовољство школским процесом
мањи број конфликтних ситуација које настају услед незадовољства школским животом између родитеља и деце
примена научених вештина (прихватање различитих мишљења, толерантност, могућност аргументованог дискутовања…) у породичном животу кроз обострано учење и контат
активно укључивање у школски процес

ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

лакше упознавање са потребама ученика и адекватно прилагођавање локалних акција
лакша и боља информисаност о животу у школи
боља расподела наменских средстава
могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
квалитет рада школа се побољшава чиме се побољшава квалитет живота у локалној заједници

ПРЕДСТАВНИЧКО ТЕЛО – ПАРЛАМЕНТ

Развој демократије повезан је са настанком и развојем представничког тела. По свом настанку представничка тела представљају зборне органе који су изабрани на одређено време и по унапред прописаној процедури.

Настанак представничких тела био је резултат борбе против аутократије и представљао је прелез од личне и неограничене власти ка демократији. Кроз историју, ово тело је различито ограничавано било да су у питању године живота, полна припадност или имовно стање.

Представничка тела врше највећу државну власт, а то је законодавна власт.

Представничко тело обично носи назив законодавно тело или парламент. У појединим државама ово тело носи различите називе као што су дума (Русија), рајхстаг (Немачка), конгрес (С.А.Д.), скупштина (Србија), собрање (Македонија), хурал (Монголија)… Реч парламент води порекло од латинске речи парларе, која значи говорити, што нам указује на једну од важних активности која се одвија у парламенту, а то је договарање, разговор, расправа.

Шта је нетачно, а прича се?

Ученички парламент омогућава више права за ученике, а мање за наставнике!

НЕ. Формирање ученичких парламената не представља губитак ауторитета код наставника, већ представља могућност за остваривање основних људских права и утиче на бољу међусобну сарадњу између наставника и ученика.

Ученицима је дато право да организују парламент, а они нису спремни да прихвате сопствену одговорност.

НЕ. Права се никоме не дају, она свакоме припадају од момента рођења. Ученицима је на основу националних и међународних докумената омогућено да се удружују ради учешћа у доношењу одлука. Залажући се за остваривање сопствених права ученици у себи развијају осећање одговорности и поштовање права других.

Ученици нису довољно компетентни да учествују у доношењу одлука које се тичу живота у школи!

НЕ. Ученици су довољно зрели да сами препознају своје основне потребе, а самин тим и одлуке које су важне за њих, што их чини успешнијима прилоком доношења одлука. Заинтересованост свих страна за доношење битних одлука у школи је подједнако важна како за ученике тако и за наставнике.

Парламент омогућава ученицима слободу да раде оно што желе!

НЕ. Циљ формирања ученичких парламената не значи потпуну слободу чињења за ученике. Ученицима се кроз ученичке парламенте пружа могућност да се удружују и учествују у доношењу одлука, а самим тим уче да њихова права имају ограничења и да приликом остваривања сопствених права не смеју да угрожавају права других.

Могућност организовања ученичких парламената представља додатну обавезу како за наставнике, тако и за ученике!

НЕ. Ученички парламенти смањују обавезе, јер утичу на време које се троши на сучељавање различитих ставова и решавање конфликтних ситуација. А утиче и на каналисање слободног времена кроз активности које доприносе задовољству рада и живота у школи.

Ученички парламент је место где се решавају сви проблеми!

НЕ. На састанцима ученичких парламената треба изнети различита мишљења и истаћи проблеме ученика. Међутим, неки проблеми превазилазе оквире деловања парламента и у таквим ситуацијама неопходно је обратити се наставнику, директору, стручном сараднику или неком другом надлежном органу.

Представнике ученичких парламената чине само ученици са одличним успехом!

НЕ. Да би ученички парламент функционисао није неопходно да његови представници буду само најбољи ученици у школи. То што неко има одличан успех не мора да значи да ће да буде и успешан парламентарац. Да би били успешни, представници парламента, ученици треба да буду отворени, комуникативни, информисани, сигурни у себе, спремни да прихвате различитости, да имају могућност самоконтроле, објективности и реалности.

Ученички парламент захтева додатна материјална / финансијска средства од стране школе.

НЕ. Једна од активности ученичких парламената је и могућност подношења и реализације различитих пројеката, кроз које могу да остваре жељене активности. За организацију ученичких парламената потребна је само добра воља и сарадња свих у школи.

Представници ученичког парламента самоиницијативно доносе одлуке, које су само у њиховом интересу.

НЕ. Изабрани представници представљају и заступају све ученике школе. Поверење које им је указано на изборима правдају доношењем одлука које су у интересу свих ученика, без дискриминације. Учешће у доношењу одлука не поистовећује се са апсолутном самосталношћу у доношењу одлука.

Процес колективног одлучивања подразумева да мишљење сваког ученика мора утицати на доношење коначне одлуке.

НЕ. Изражавајући сопствено мишљење треба имати у виду да то право имају и други. Сваки ученик који очекује да његово мишљење буде саслушано и уважено, мора то чинити и у односу на друге. Учешће у процесу одлучивања не значи, да мишљење мора нужно утицати на доношење коначне одлуке. Процес заједничког одлучивања подразумева размену и сарадњу кроз активно слушање, уважавање и поштовање, а не однос победника и губитника.

ЗАКОНИ И КОНВЕНЦИЈЕ

Успостављање и постојање ученичких парламената заснива се на међународним и националним документима који гарантују право на удруживање и учешће у доношењу одлука.

КОЈЕ СУ ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА БИТНА ЗА ДОБРОГ ПАРЛАМЕНТАРЦА?

СПОСОБНОСТ ТИМСКОГ РАДА

ОСОБИНЕ И СПОСОБНОСТИ ДА СЕ БУДЕ ВОЂА

СПРЕМНОСТ НА АКТИВНУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ

КОРИШЋЕЊЕ АРГУМЕНАТА И ДЕБАТОВАЊА

МОГУЋНОСТ ПРЕГОВАРАЊА

МОГУЋНОСТ ПОСРЕДОВАЊА

ПРИХВАТАЊА ТУЂИХ СТАВОВА, ПОШТОВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ

СПРЕМНОСТ ДА СЕ СЛУША

НЕКОЛИКО ПРАКТИЧНИХ САВЕТА

Ученички парламент функционише кроз редовне састанке и на основу унапред уговорених правила.

Сваки парламент има план и програм рада или правилник о раду.

Ради бољег функционисања парламент може да формира своје органе (подпредседник, благајник, председништво или разне оперативне / радне групе које ће се бавити разним темама).

У циљу боље евиденције састанаки и одлука парламента потребно је водити записник. У записник се уносе подаци о одржавању састанака, одлука које су донете, број присутних представника и евиденција одсутних. Записник води записничар.

Формирање различитих група у оквиру парламента не изискује и нужно именовање различитих функција (нпр. министра одбране, здравља или слично).

Сваки ученик је подједнако одговоран за избор својих представника.

Представници парламента су дужни да се понашају у духу демократских начела и да заступају интересе свих ученика.

Незадовољство радом ученичког парламента ученици могу исказати опозивом представника. Представници, такође имају могућност подношења оставке на своју функцију.

Квалитет рада ученичког парламента зависи од адекватне расподеле посла, флексибилности расподеле с обзиром на конкретни радни задатак, ефикасност доношења одлука и адекватног вођства.

Председник ученичког парламента допринеће ефикасности парламента уколико је усмерен и на циљ и на представнике парламента. Он делегира одговорност, подстиче партиципацију, сарадњу и креира атмосферу поверења, групне припадности и реагује у ситуацијама конфликта.

Ученички парламент чини подједнак број представника, без обзира на полну припадност.

Представници ученичког парламента су у обавези да благовремено обавештавају ученике о донетим одлукама, као и да разговарају са њима о свим питањима која би могла бити изнета пред парламент.

Представници ученичког парламента дужни су да активно слушају једни друге и да аргументовано износе своје ставове.

Током расправе представници парламента не смеју се међусобно вређати и исказивати нетрпељивост и мржњу

РЕЧ-ДВЕ О ДЕМОКРАТИЈИ

Ако желиш да будеш добар парламентарац потребно ти је, као прво, предзнање о појму који је уско везан с појмом парламента, а то је појам демократије.

Иако је појам демократије веома стар, она је првобитно постојала само као идеја. Идеја о равноправности и равноправним одлукама.

Идеја о демократији своје корене налази још у античком добу. У свом првобитномоблику појам демократије се развијао кроз дела истакнутих филозофа и политичара. Реч демократија води порекло од старогрчке речи „демос“, што значи народ и „кратиа“, власт. Спајањем ове две речи добијамо појам који представља владавину народа. Основни темељи демократије заснивају се на поштовању људских права и уважавања различитости.

Махатма Ганди је рекао: „Под појмом демократије ја подразумевам једнаке шансе, како за најслабијег тако и за најјачег.“

Претпостављамо да се сада ти питаш због чега је ово битно?

Током свог живота ми припадамо великом броју група. Чланови смо породице, школе, припадамо разним клубовима, секцијама. У свим овим групама често доносимо различите одлуке. Неке од тих одлука су нам веома битне, а неке мање, али неке нас чине мање, а неке више срећним. А основно је да оне олакшавају наш живот у заједници и да имамо потребу да учествујемо у доношењу одлука. Појам демократије огледа се у доношењу колективних одлука које утичу на групу као целину и које омогућавају да сви чланови групе имају једнака права у њиховом доношењу. Када говоримо о демократији, пре свега мислимо на могућност утицања приликом доношења одлука. У демократији моћ се огледа у моћи грађана да одлуче коме ће поверити вршење власти. То не значи да се они одричу могућности да учествују у одлучивању, већ да је поверавају својим представницима.