Електротерхничар за термичке и расхладне уређаје

> Редовно школовање > Електротерхничар за термичке и расхладне уређаје

Шифра образовног профила

NINI SM 4E05S

30 Ученика

1 Одељења

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕДЈАЈЕ је упознавање са саставним деловима термичких и расхладних уређаја, њиховим карактеристикама и функцијама, утврђивање врсте и локације квара помоћу сервисне документације произвођача, отклањање кварова као и тестирање исправности рада поправљеног уредјаја и одржавање и проверу исправности термичких и расхладних уређаја.

У складу са условима које намеће тржиште рада, стручног усавршавања као и потребе сталног образовања ученици ће бити оспособљени за:

  • Повезивање теоријских знања и практичних вештина
  • Ефикасан тимски рад
  • Примену мера безбедности на раду
  • Припрему рада и вођење евиденције
  • Одговорност за непрекидно учење и каријерно напредовање
  • Употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције


Оспособљавање за правилно руковање термичким и расхладним уређајима

Упознавање са могућим кваровима на термичким и расхладним уређајима

Оспособљавање за откривање кварова и њихово отклањање

Навикавање ученика да самостално прате литературу и милтимедијалне садржаје из ове области и даље се усавршавају у струци.

Знања


Упозна се са појмом температуре, мерења температуре и начинима за пренос топлоте

Упозна материјале за израду система за електрично грејање

Схвати карактеристике и врсте електричних грејача

Разуме рад електричних апарата и уређаја у домаћинству

Упозна рад електротермичких пећи дса електроотпорним, диелектричним, индукционим и електрокинетичким загревањем

Упозна принципе хлађења и радне материје у техници хлађења

Схвати основне елементе компресорског расхладног система

Упозна аутоматску контролу у расхладној инсталацији

Схвати рад кућних фрижидера и замрзивача

Схвати значај термичке изолације

Упозна рад помоћних елемената

Схвати значај климатизације

Упозна рад индустријских расхладних уређаја

Вештине


Самостално чита шеме и техничку документацију

Самостално врши припрему алата, материјала и опреме

Размењује податке са колегама, надређенима и корисницима

Врши дијагностику, поправку и тестирање термичког и расхладног уређаја

Ставове


Савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове

Ефикасно организује радно време

Односи се позитивно према мерама сигурности на раду и коришћењу средстава за личну заштиту