ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш

Највећа и најстарија електротехничка школа на југу Србије
0
ученика
0
образовних профила
0
лабораторија
0
партнера

Историјат школе

Школа данас

Организација школе

skola-nis

 

Тридесетих година двадесетог века Ниш је био центар Моравске бановине. На територији бановине било је преко 175 индустријских и рударских предузећа и око 9000 занатских радионица. Убрзан развој привредних делатности захтевао је и отварање средњих стручних школа. Решењем Министарства трговине и индустрије 1. септембра 1939. године отворена је Средња техничка школа. Те године са радом почињу два смера: машински и грађевински, а 1940. и електро смер.

У лето 1947. године је почела, а 1948. завршена изградња нове школске зграде која је обезбедила већи простор и боље услове за рад. Да би се ученицима омогућио смештај у току школовања, обе СТШ су отвориле своје интернате за ученике.

Ширењем своје делатност 1948. године школа формира радничка одељења за образовање одраслих полазника, чиме је омогућено ванредно школовање.

Током 1952. године завршено је и друго крило нове зграде СТШ на Црвеном крсту. Исте године власти су решиле да поново споје три школе, што је септембра 1952. године и реализовано. Тако је поново формирана једна Средња техничка школа са четири одсека: грађевински, архитектонски, машински и електротехнички одсек.

Спајањем школа повећао се број ученика и број одељења. На захтев привреде 1960/1961. школске године почео је са радом нови, пети одсек слабе струје: телекомуникациони смер. Октобра 1961. године на одсеку слабе струје отворено је једно одељење за стране ученике. Постигнути резултати су довели до тога да се 1963. године отворе још два таква одељења за ученике из афричких и азијских земаља.

На предлог Наставничког већа 15.10.1952. године, а по одобрењу Народног одбора града Ниша и Секретаријата за просвету, СТШ добија назив Средња техничка школа ,, Никола Тесла“.

Стварањем Више техничке школе, а затим и Техничког факултета 1960. године, један део просторија уступљен је и тим установама. Тиме је поново био отежан рад школе.

Техничка школа је све до 1969. године била јединствена, а онда се одсек електротехнике одвојио. Исте године формиран је Електротехнички образовни центар у чији састав улази и Електротехничка школа „Никола Тесла“ тј. електротехнички смер који је сада био осамостаљен.

До 1972. године школа је користила просторије Техничке школе, а те године је пресељена у нову зграду изграђену од средстава самодоприноса. ЕТШ „Никола Тесла“ је и данас у истој згради, у улици Александра Медведева 18. Трансформацијом Електротехничког образовног центра 1989. године, Електротехничка школа „Никола Тесла“ постаје самостална образовно – васпитна установа у којој се образују ученици IV и V степена стручне спреме.

Електротехничка школа „Никола Тесла“ остварује план и програм електротехничке струке за следеће образовне профиле у четворогодишњем трајању: електротехничар рачунара, електротехничар информационих технологија, електротехничар за расхладне и термичке уређаје, техничар мехатронике, електротехничар енергетике, електричар и електромонтер мрежа и постројења.

Структура запослeних радника у школи у потпуности одговара нормативима профилa наставног и ваннаставног кадра за средњу школу. Образовни и васпитни рад у школи се одвија у учионицама, кабинетима, лабораторијама и школским радионицама. Школа располаже библиотеком чији фонд књига обухвата сву потребну литературу за свакодневне потребе наставника и ученика. Књижни фонд библиотеке се редовно допуњује литературом у вези са наставним градивом и белетристиком. Школа има јединствену рачунарску мрежу која је део академске рачунарске мреже и преко које је обезбеђен стални приступ интернету. Постојећи просторни капацитети школе у складу су са нормативом о школском простору.

Годишњим програмом рада комплетно се утврђују организација, распоред и динамика остваривања свих образовно-васпитних активности, именују се носиоци тих активности и обезбеђује се праћење остваривања наставног плана и програма рада. Полазне основе за остваривање Годишњег програма рада су постигнути резултати у образовно-васпитном раду у претходном периоду, задате смернице стручних и управних органа, потребе средине у којој се школа налази, потребе ученика и родитеља, досадашња сарадња са установама и радним организацијама, као и сва остала искуства у раду.

Последњих година школа је посветила пажњу набавци неопходне опреме за учионице, кабинете, лабораторије и радионице. Плановима Наставничког већа школе, стручних већа и развојним планом школе за период од 2017 – 2022. године, интензивно се уводе информационе технологије у наставни процес, за шта су наставници посебно обучени и оспособљени.

Посебна пажња се посвећује безбедности у школи и онлајн окружењу те школа поседујe и ознаку eSafety као дигитално безбедна школа. На две платформе (Moodle и MS Teams) наставници и ученици користе предности хибридне наставе у синхроном и асинхроном моделу наставе, у дигитално безбедном окружењу.

Школа је учесник у пројектима и има развијену сарадњу са другим школама и институцијама. Закључени су уговори са више предузећа, радионица/сервиса о реализацији практичне наставе и сарадњи. Школа је учесник пројекта „Дијалог о запошљавању младих, иницијатива и дуално образовање“ (DECIDE), који треба додатно да оснажи школу и трансформише је у РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КОМПЕТЕНЦИЈА.

ЕТШ „Никола Тесла је регистрована на eTwinning порталу (затворена међународна платформа, безбедна за ученике) и од самог почетка су ученици и наставници извели велики број међународних пројеката, који су награђени националним и европским ознакама квалитета и за ученике и за наставнике. На тај начин смо успели и да освојимо ознаку eTwinning школа и постанемо део велике Erasmus plus заједнице.

Школа је и учесник пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, „Дигитална школа“ (пилот пројекат), који треба да је генерише у модел школе са признатим дигиталним компетенцијама у виду знака ДИГИТАЛНА ШКОЛА. Такође, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од ове школске године ЕТШ „Никола Тесла“ биће регионални центар за пријем, дистрибуцију, скенирање и прегледавање тестова на малој матури, за ученике завршног разреда основне школе.

Из свега наведеног јасно је да школа постаје РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТAR на југу Србије.

Управа школе

Позиција Особа
Директор Небојша Соколовић
Помоћник директора Стаменковић Дејан
Секретар Стојковић Јелена

 

Стручни сарадници

Позиција Особа
Психолог Јанковић Анкица
Педагог Тодоровић Марија
Библиотекар Ранчић Снежана

 

Организатори практичне наставе

Позиција Особа
Организатор практичне наставе Шубаревић Татјана
Организатор практичне наставе Дуњић Оливера

 

Администрација и финансије

Позиција Особа
Шеф рачуноводства Стевановић Снежана
Рачуновођа Здравковић Вања
Референт за правне, кадровске и адмнистративне послове Гашевић Роберта
Техничар одржавања информационих система Маркишић Татјана

 

Помоћни наставници

Позиција Особа
Помоћни наставник Анђелковић Дејан
Помоћни наставник Милојевић Милан
Помоћни наставник Василијић Никола
Помоћни наставник Топаловић Душан

 

Наставници општих предмета

Предмет Особа
Српски језик и књижевност Бартон Јелена
Српски језик и књижевност Мићовић-Дубичанин Гордана
Српски језик и књижевност Стефановић Биљана
Српски језик и књижевност Станојевић Јасмина
Српски језик и књижевност Вељковић Бранкица
Српски језик и књижевност Ђорђевић Александра
Енглески језик Петровић Милена
Енглески језик Садиковић Бојана
Енглески језик Стефановић Милена
Енглески језик Митић Јелена
Енглески језик Денић Анђелина
Физичко васпитање Јовановић Предраг
Физичко васпитање Станић Мирослав
Физичко васпитање Трифуновић Наташа
Математика Величковић-Митић Биљана
Математика Зељковић-Коцић Снежана
Математика Костић Марија
Математика Петровић Милена
Математика Шумоња Соња
Математика Стојановић Биљана
Физика Божиловић-Јовановић Марина
Физика Јовановић Данијела
Хемија Јовановић Ивана
Грађанско васпитање Ђорђевић Марија
Грађанско васпитање Митов Јелена
Филозофија и грађанско васпитање Божиловић Јелена
Верска настава Стојаковић Драган
Историја Јовановић Јелена
Историја Стамболић Бранкица
Историја Ђорђевић Милијанка
Историја Стојковић Милица
Географија Божиновић Саша
Географија Меденица Наташа
Билогија и екологија Пејић Славица
Ликовна уметност Ђорђевић Дарко
Музичка култура Јовановић Нела
Социологија, устав и права грађана Лазовић Александра
Економика и организација предузећа и предузетништва Лазић Тамара
Економика и организација предузећа и предузетништва Антов Тамара

 

Наставници електро групе предмета

Група предмета Особа
Електро Банковић Дејан
Електро Радисављевић Миодраг
Електро Николић Милена
Електро Динић-Живановић Ивана
Електро Дуњић Оливера
Електро Ђурановић Маја
Електро Живковић Саша
Електро Илић Бобан
Електро Јанковић Ивана
Електро Динић Ђорђевић Марија
Електро Јевтић Радоје
Електро Младеновић Мирко
Електро Костић Марина
Електро Крстић Александар
Електро Крстић Милена
Електро Крстић Саша
Електро Лилић Никола
Електро Марковић Зоран
Електро Милинчић Милена
Електро Батањац Јулијана
Електро Милосављевић Зоран
Електро Милосављевић Наташа
Електро Митић Бојан
Електро Митић Радмила
Електро Младеновић Александар
Електро Нешић Верица
Електро Ничковић Јован
Електро Пантић Данијела
Електро Петровић Славиша
Електро Пешев-Дрндаревић Валентина
Електро Пешић Андреја
Електро Радовановић Јелена
Електро Ранђеловић Момчило
Електро Робајац Александар
Електро Стојадиновић Радојка
Електро Стојановић Вера
Електро Танасковић Наташа
Електро Тошев Зоран
Електро Шубаревић Татјана
Електро Маринковић Миодраг
Електро Савић Ивана
Електро Ристић Оливер
Електро Манојловић Града
Електро Тодоровић Саша
Електро Костић Војкан
Електро Ристић Александар
Електро Батањац Дејан
Електро Савић Никола
Електро Илић Марко

 

Наставници машинске групе предмета

Група предмета Особа
Машинска Милојковић Бојан
Машинска Павловић Драган
Машинска Стаменковић Дејан
Машинска Шубаревић Предраг

 

Практична настава

Позиција Особа
Наставник практичне наставе Стојановић Горан

 

Техничко и помоћно особље

Позиција Особа
Техничар инвестиционог и техничког одржавања Митић Ставрија
Домар/мајстор одржавања Анђелковић Зоран
Домар/мајстор одржавања Мијајловић Љубиша
Радник за одржавање хигијене Цвијанчевић Маринела
Радник за одржавање хигијене Митровић Данијела
Радник за одржавање хигијене Пешановић Смиљана
Радник за одржавање хигијене Жикић Весна
Радник за одржавање хигијене Маринковић Виолета
Радник за одржавање хигијене Милосављевић Бранислав
Радник за одржавање хигијене Мићић Јелена
Радник за одржавање хигијене Апостоловић Душица
Радник за одржавање хигијене Недељковић Силвана
Радник за одржавање хигијене Радуловић Драгана
Радник за одржавање хигијене Ристић Драгиња
Радник за одржавање хигијене Јовановић Јадранка