Електротехничар обновљивих извора енергије

> Електротехничар обновљивих извора енергије

Шифра образовног профила

NICK SA 4E30S

28 Ученика

1 Одељења

Образовни профил са савременим технологијама из области електротехнике и машинства.
Електротехничар обновљивих извора енергије је оспособљен за припрему и контролу монтаже и
одржавање система обновљивих извора енергије.

У складу са условима које намеће тржиште рада, стручног усавршавања као и потребе сталног образовања ученици ће бити оспособљени за:

  • Планира и организује рад.
  • Учествује у техничко технолошкој припреми
  • Припрема и контролише монтажу опреме и система обновљивих извора енергије.
  • Одржава системе обновљивих извора енергије.
  • Предузима мере безбедности и заштите здравља на раду и заштите животне средине.

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције

Планирање и организација рада
Учешће у техничко технолошкој припреми
Припремање и контрола монтаже опреме и система обновљивих извора енергије
Одржавање система обновљивих извора енергије
Предузимање мера безбедности и заштите здравља на раду и заштите животне средине

Знања

Објасни значај планирања рада и опише елементе плана рада
Познаје нормативе утрошка материјала, потребног броја раднија, времена и средстава за рад
Разликује начине одржавања средстава за рад
Објасни принципе рада у групи и ефикасно вођење групе
Наведе различите стандарде квалитета и Објасни њихову функцију у систему управљања квалитетом
Идентификује одговарајуће изворе информација о иновацијама у области рада
Прикупља техничку документацију за израду делова пројектне документације
Анализира појединачне делове пројектне документације
Познаје карактеристике опреме и алата потребних за монтажу система обновљивих извора енергије
Објасни основне поступке механичке монтаже елемената и система обновљивих извора енергије
Објасни поступке електричног повезивања и техничке поступке симулације рада елемената система обновљивих извора енергије
Објасни методологију пуштања з пробни рад елемената и система обновљивих извора енергије
Објасни принципе функционисања свих система обновљивих извора енергије и њихових елемената
Наводи основне параметре система обновљивих извора енергије
Објасни врсте електричних инсталација, функције, улогу и начин изградње електричних инсталација обновљивих извора енергије
Препознаје једноставније неисправности на уређајима и систему
Објасни поступке периодичне контроле система са провером параметара система обновљивих извора енергије
Разликује врсте заштитне опреме и Објасни њену сврху и примену
Разликује изворе опасности на раду

Вештине

Изради оперативни план рада на основу пројекта
Користи софтверске алате за израду и праћење имплементације оперативног плана рада
Изради спецификацију потребног материјала и опреме у складу са техничком документацијом
Комуницира са сарадницима, надређенима и клијентима према утврђеним правилима и кодексу/стандардима у предузећу
Презентује и тумачи стандарде квалитета у различитим сегментима рада
Користи одговарајуће софтвере за израду техничких цртежа и технолошких шема
Црта делове техничке документације и уноси одговарајуће измене у постојећу у cad алатима за пројектовање
Самостално врши избор алата неопходног за монтажу и извођење радова на систему обновљивих извора енергије
Врши тумачење карактеристика и начина монтаже елемената на основу приложене техничке документације произвођача
Врши проверу исправности једноставнијих елемената опреме, а према приложеној техничкој документацији произвођача
Монтира механичке делове елемената и система обновљивих извора енергије
Врши електрична повезивања елемената термотехничких система (соларни системи, топлотне пумпе, пећи на биомасу-горионици, хибридни системи)
Спроводи поступке пуштања у пробни рад
Врши преглед и анализира погонско стање различитих система обновљивих извора енергије
Одржава системе обновљивих извора енергије
Безбедно користи одговарајући алат и опрему
Упозна радније са потенцијалним изворима опасности на раду

Ставове

Савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
Ефикасно планира и организује време
Испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда из области обновљивих извора енергије
Испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост и флексибилност у односу према сарадницима у тиму
Одређује приоритете и решава проблеме у раду
Испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима уз иницијативу за даље усавршавање
Испољи аналитичност при обављању посла
Промовише принципе ефикасног коришћења енергије и одрживог развоја