Документи за преузимање

Документа школе

Јавне набавке

Документи за наставнике

1. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ
Развојни план 2017-2022
Развојни план 2012
Допуна развојног плана 2014
Европски план развоја школе
 
2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Годишњи план рада школе 2022/2023
Годишњи план рада школе 2021/2022
Годишњи план рада школе 2020/2021
Годишњи план рада школе 2019/2020
Анекс годишњег плана рада школе 2019/2020
Годишњи план рада школе 2018/2019
Годишњи план рада школе 2017/2018
Годишњи план рада школе 2015/2016
Годишњи план рада школе 2014/2015
3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛЕ
Финансијски извештај школе за 2020. годину
Финансијски извештај школе за 2019. годину
Финансијски извештај школе за 2018. годину
Финансијски извештај школе за 2017. годину
4. ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о дуалном образовању
Закон о основама система образовања
Посебан колективни уговор за запослене у просвети
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника
Правилник о обављању друштвено-корисног рада
Правилник о евиденцији у средњој школи
Правилник о вредновању квалитета рада установе
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадник
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о упису ученика у средњу школу
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника
Правилник о забрани дискриминације, насиља и злостављања
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање
5. НОРМАТИВНА АКТА
Статут
Информатор о раду школе
Пословник о раду школског одбора
Пословник о раду наставничког већа
Пословник о раду савета родитеља
Правилник о јавним набавкама
Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног рада
Правилник о административно канцеларијском пословању
Правилник о евидентирању присуства запослених
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
Правилник о раду
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији послова
Правилник о накнади трошкова на службеном путу
Правилник о накнади за превоз запослених
Правилник о упореби службених мобилних телефона
Правилник о нашину коришћења службеног возила
Правилник о трошковима репрезентације
Правила понашања ученика, родитеља и запослених у школи
6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Правилник о заштити података личности
Информација о заштити личних података и сагласност за њихово прикупљање и обраду
Одлука о лицу за заштиту података о личности
7. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
Правилник о управљању сукобом интереса
Правилник о поступању по притужбама на рад запослених
Правлник о поступању са донацијама
Правилник о безбедности инфорамционо-комуникационог система
Правилник о видео назору
Правилник о поклонима запослених
8. ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА
Правилник о вредновању квалитета установа
Презентација правилника о вредновању квалитета рада установе
РМ 11 образац за посматрање часа
Стандарди квалитета рада установе
Стандарди за наставнике
1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
План јавних набавки за 2021. годину
2. ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
План јавних набавки за 2020. годину
3. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020. ГОДИНУ
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
4. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕЊА НА ЗГРАДИ ЕТШ «НИКОЛА ТЕСЛА» У НИШУ (септембар 2019)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5. ОПРЕМАЊЕ РАЧУНАРСКЕ УЧИОНИЦЕ НОВОИЗГРАЂЕНОГ САДРЖАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ЗА ПОТРЕБЕ ВОЂЕЊА Е-ДНЕВНИКА У ЕТШ «НИКОЛА ТЕСЛА» У НИШУ (септембар 2019)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФАСАДНОЈ СТОЛАРИЈИ У ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ (децембар 2018)
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ У ЕТШ «НИКОЛА ТЕСЛА» У НИШУ (новембар 2018)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације – Број 1
Појашњење и одговор – Број 1
8. ОПРЕМА, АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДМЕТА ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА (октобар 2018)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
9. ОПРЕМА, АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРИЧАР (октобар 2018)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
10. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРИЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017./2018. ГОДИНУ
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора – екскурзија 2017/2018
11. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРИЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016./2017. ГОДИНУ
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
12. АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРИЧАР
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
13. ОПРЕМА И АЛАТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРИЧАР
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
14. ИЗВОЂЕЊЕ ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТУ У ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ (404-1Ш/18-2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
15. ПОПРАВКА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
16. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Конкурсна документација
Нема постављених докумената за наставнике.